Èòîãîâûå ðåçóëüòàòû îëèìïèàäû ACM 2016 (îëèìïèàäà çàêîí÷åíà)
¹ Ó÷àñòíèê 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ðåøåíî çàäà÷ Âðåìÿ
1 Tomsk PU 1
Ãîëóá Îëåñÿ, Âåòðîâ Àëåêñåé, Êóçèâàíîâ Íèêîëàé
+4
00:46
+1
00:54
+
01:16
+1
01:56
+4
04:06
+
02:59
+
04:49
+
00:49
+
00:24
+
00:33
+
00:21
11 22:17:27
2 Novosibirsk SU 1
Âèøíåâñêèé Ðîìàí, Ñìèðíîâ Ïàâåë, Âèêòîðîâ Íèêîëàé
+
00:17
+
00:51
+
01:27
+1
02:37
-4
04:50
+
01:57
-2
03:23
+2
01:45
+
00:13
+1
00:25
+
00:41
9 11:36:16
3 Novosibirsk SU 4
Ìàòâååâ Àíäðåé, Àðõèïîâ Âëàäèìèð, Ïåðìÿøêèí Äìèòðèé
+3
01:25
+
01:44
+4
04:25
+3
04:11
+
01:07
+
00:14
+
00:50
+
01:21
8 18:39:48
4 Altai STU 1
Àíàíüåâ Òèìîôåé, Ëîæêèíà Äàðüÿ, Ôàñò Àðòåì
+2
00:25
+1
01:34
+3
04:45
-13
04:59
+3
03:32
+2
00:33
+
00:05
+2
00:51
+3
01:52
8 19:00:41
5 Tomsk SU of CSR 3: Drei Kameraden
Áóêðååâ Íèêîëàé, Çàõàðîâ Êîíñòàíòèí, Áîãîìîëîâ Þðèé
+2
01:10
+4
01:47
+
03:46
-4
04:59
+1
03:02
+1
02:04
+
00:13
+
00:33
+2
03:22
8 19:21:29
6 Siberian SUTI 1
Òóðöåâ Àíäðåé, Âåëè÷êî Àííà, Áîëäàêîâ Âàëåðèé
+1
00:15
+2
01:25
+2
02:21
-5
03:24
-3
04:53
+2
01:07
+
00:10
+1
00:25
+1
01:38
7 10:24:33
7 Novosibirsk SU 3
Ñêëÿðîâ Ìèõàèë, Ëèòâèíîâ Âàñèëèé, Ñêðåñàíîâ Ñàâåëèé
+
00:53
+1
04:15
+
02:01
+
01:36
+
00:11
+
00:46
+
04:53
7 14:59:00
8 Novosibirsk SU 8
Áàðàíîâ Àíàòîëèé, Êàðïîâñêèé Àíäðåé, Íàóìåíêî Òèìîôåé
+
01:01
+1
04:43
+1
03:34
+
01:10
+1
00:39
+
00:50
+3
02:59
7 16:58:25
9 Altai STU 3
Çÿáëèöêèé Àíòîí, Ëîïàòîí Èâàí, Ðåí¸â Íèêèòà
+2
00:36
+
02:31
+2
04:28
+8
03:57
+
00:15
+
00:47
+
01:15
7 17:53:23
10 Tomsk SU 1
Âàðëàêîâ Äåíèñ, Ñîëîíñêèé Âèêòîð, Ðÿêèí Âëàäèñëàâ
+
00:23
-1
04:39
-5
03:11
-1
03:07
+
04:15
+
02:08
+
00:21
+
00:35
+
01:21
6 09:06:18
11 Tomsk PU 4
Êîìàðîâ Âÿ÷åñëàâ, Áàêóëèí Âèêòîð, Íåñòåðåíêî Ñåðãåé
+
00:18
-1
04:49
+3
03:45
+4
02:15
+
00:16
+2
00:26
+
02:06
6 12:08:26
12 Omsk SU 3: OmSU3
Øàòîâ Äìèòðèé, Ñàõíî Ìàêñèì, Êðèâîøååâà Ñâåòëàíà
+
00:20
-7
01:21
+
03:29
+
01:36
+1
00:34
+2
00:44
+3
04:35
6 13:20:49
13 Tomsk PU 2
Èîâëåâ Þëèé, Ìàêñèìîâà Åëåíà, Êóçíåöîâà Àíàñòàñèÿ
+
00:53
+3
04:50
-1
04:32
-6
04:59
+3
03:11
+
00:10
+1
00:41
+
02:50
6 14:57:59
14 Altai STU 5
Áàáóøêèí Èëüÿ, Äÿäþøåíêî Àëåêñàíäð, Íåêðàñîâ Äìèòðèé
+1
01:09
+
03:22
+
04:35
-6
04:57
+4
01:41
+1
00:10
+4
01:01
-2
03:45
6 15:19:26
15 Novosibirsk STU 1: PlsIgnr
Èëüèíûõ Íèêèòà, Êóíö Àëåêñåé, Ïðîêîïüåâ Àíòîí
+
00:22
-3
02:00
+
03:03
+
00:57
+
00:09
+2
00:35
5 05:47:04
16 Omsk SU 1: OmSU1
Åâñþêîâ Âëàäèìèð, Âàëü÷óê Äìèòðèé, Êóäûê Èâàí
+
00:36
+3
01:58
+1
01:10
+
00:46
+1
00:25
-1
04:57
5 06:37:24
17 Novosibirsk SU 2
Ìèëÿåâ Èâàí, Âîäîëàçñêèé Äàíèèë, Èæèöêèé Ðóñëàí
+
00:09
+1
03:16
-6
04:58
+2
03:01
+1
00:22
+1
00:35
5 09:04:49
18 Novosibirsk STU 2: AVT-315
Ñèòíèêîâ Àëåêñàíäð, Êàòóíîâ Åâãåíèé, Ïîòàïåéêî Äìèòðèé
+2
00:42
-2
04:05
+1
04:09
+
02:09
+1
00:20
+
00:38
-12
04:53
5 09:20:35
19 Tomsk SU 2
Êîòîâ Ìèõàèë, Æóêîâñêàÿ Àëåêñàíäðà, Ãðóäèíèí Âëàäèñëàâ
+1
01:19
-2
03:00
+
01:45
+1
00:51
+3
01:06
+2
03:05
5 10:28:18
20 Tomsk PU 3
×óðñèíà Åëåíà, Ìíàöàêàíÿí Ðàôàýëü, Áàáè÷åâ Íèêèòà
+4
02:15
+1
01:56
+1
00:30
+
01:16
+
03:44
5 11:43:49
21 Novosibirsk STU 2: Bublik
Ìàêàðîâ Èëüÿ, Êîïòåâ Àðò¸ì, Êî÷íåâà Íàäåæäà
+4
02:13
+3
04:53
+
04:13
+1
00:53
+1
00:34
5 15:47:36
22 Novosibirsk SU 7
Ñåìåíîâ Ñåðãåé, Èâàíèøêèí Äìèòðèé, Ëåîíîâà Àíàñòàñèÿ
+
00:42
+1
02:02
+
00:28
+
01:06
-3
04:22
4 04:40:13
23 Tomsk PU 6
Ðûáà÷åíêî Èâàí, Ãàéíóäèíîâ Òèìóð, Öûäåíîâ Àëäàð
+2
00:41
-1
04:34
-3
04:19
+
01:51
+
00:30
+1
01:11
4 05:13:47
24 Novosibirsk SU 5
Ôèíê Àðò¸ì, Êàïóñòèíà Àëèíà, Êîíäûðåâ Äìèòðèé
+1
00:46
+
03:51
-12
04:59
+
00:25
+1
00:19
4 06:02:14
25 Tomsk PU 7
Æóðàâëåâ Âëàäèìèð, Óðûâàåâ Êèðèëë, Ðèí÷èíîâ Îëåã
+1
01:21
-7
03:51
-4
04:58
+
01:53
+1
00:21
+4
00:57
4 06:34:31
26 Altai STU 2
Ãàëêèí Ðîìàí, Êîçëîâ Ìèõàèë, Êîçëîâ Íèêèòà
+2
01:19
-1
02:56
+3
02:16
-10
04:53
+1
00:20
+2
00:28
-4
04:56
4 07:05:12
27 Novosibirsk SU 6
Ìàêðóøèí Åâãåíèé, Ãðèäèí Äìèòðèé, Ãàëèåâà Àéÿ
+2
01:06
-2
03:29
+3
02:20
+1
00:48
+1
01:27
4 08:03:15
28 Siberian SUTI 2
Ñàõàðîâ Èâàí, Ïëåòþõèí Ïàâåë, Äóáèíèí Ðîìàí
+2
00:59
+2
03:58
+
00:31
+1
01:01
-10
04:59
4 08:10:42
29 Novosibirsk STU 3: Baklajannik
Óòþãàíîâ Äàâèä, Ñûïêî Íèêèòà, Êîæåêèí Ìèõàèë
+1
01:37
+4
04:49
+
00:22
+1
01:18
4 10:08:29
30 Kemerovo SU 1: Students
Chernousov Alexander, Áàøêèðîâà Àëåêñàíäðà, Þñêååâ Ìàêñèì
+1
01:27
+
01:25
+
02:13
+2
04:23
4 10:29:34
31 Tomsk SU of CSR 2
Ñêðûëü Àíäðåé, Ðåøåòîâ Èëüÿ, Áèðþêîâà Àíàñòàñèÿ
+4
01:48
-1
04:28
+5
03:37
+
00:26
+4
01:14
4 11:27:05
32 Altai STU 4
Äàíèëèí Àëåêñàíäð , Ìàòâååâà Åëèçàâåòà, Øóëüãà Êèðèëë
+
00:44
-1
04:50
-6
03:26
+
00:24
+1
00:23
-5
04:08
3 01:53:02
33 Siberian SUTI 4
Ìèðîíåíêî Àëåêñàíäð, Áåññîíîâ Þðèé, Âûäðèí Àíäðåé
+
00:52
-2
04:54
+1
00:19
+2
01:01
-4
03:28
3 03:13:32
34 Novosibirsk STU 1: AVT-409
Íàãîðíîâ Íèêèòà, Èíäèêååâ Äìèòðèé, Æóðêèí Ïàâåë
+3
00:47
-10
04:59
+
00:19
+1
01:01
3 03:28:15
35 Tomsk SU of CSR 4: PPAP
Áàðêàëîâ Ëåîíèä, Êàëþæèí Ðîäèîí, Òàðàáóêèí Èâàí
+2
00:39
-3
03:32
-2
03:42
-11
04:53
+
00:17
+2
01:32
3 03:49:30
36 Ugra SU 1: Not_Bad
Ïåòðî÷åíêî Âëàäèñëàâ, Øèöåëîâ Àíàòîëèé, ßêèì÷óê Àëåêñàíäð
+1
01:46
-7
04:59
+1
00:48
+2
01:18
3 05:13:15
37 Tomsk SU 3
Êîðîëåâ Ïåòð, Ñàìïèëîâ Àëåêñåé, Ñàõàïîâ Äàíèèë
+3
01:22
-2
01:55
-4
04:30
+1
00:51
+2
01:12
3 05:26:01
38 Tomsk PU 5
Ïåñòîâà Òàòüÿíà, Òðóñîâ Åâãåíèé, Âîðîæåéêèí Âÿ÷åñëàâ
+2
01:22
-3
03:04
+1
00:49
+2
01:35
3 05:27:22
39 Rubtsovsk II 1: RII 1
Êîïûëîâà Îêñàíà, Ñàïîæêîâ Ìàêñèì, Êîæåâÿòîâ Ìèõàèë
+1
01:16
-3
03:37
+2
01:36
+1
02:02
3 06:14:50
40 Novosibirsk SU 9
Ìàêàøîâ Ìàêñèì, Êèòàåâ Àíäðåé, Ñîáîëåâà Ìàðèÿ
+1
00:58
+2
01:46
+1
02:14
3 06:18:54
41 Tomsk SU of CSR 5: Accepted (no)
Èöêîâ Àëåêñåé, Ãîðîõîâ Ìèõàèë, Ñòåïàíîâ Îëåã
+
02:23
-2
04:30
-7
04:53
+1
02:02
+2
00:53
-1
01:37
3 06:19:56
42 Rubtsovsk II 2: RII 2
Øïàêîâ Âëàäèñëàâ, Íàãèõ Ñåðãåé, Ëóíåâ Âàëåðèé
+5
01:39
-3
04:00
-3
04:50
-5
04:22
+1
00:57
+2
02:00
-3
04:26
3 07:18:13
43 Siberian SUTI 3
Êîìàðåâöåâ Äàíèèë, Áàòåíåâ Àëåêñåé, Ñàáèòîâ Åâãåíèé
+4
00:52
-4
04:58
+
01:54
+2
02:55
3 07:42:10
44 Omsk SU 2: OmSU2
Êîëîìåéöåâ Êîíñòàíòèí Ïåòðîâè÷ , Ëåáåäåâ Êîíñòàíòèí Ìèõàéëîâè÷, Ãîðáóíîâ Èãîðü Âëàäèñëàâîâè÷
+2
02:32
-1
00:54
-4
03:18
+1
03:04
+2
02:55
-2
03:45
3 10:13:29
45 Siberian SUTI 5
Áûêîâ Àëåêñåé, Êðûëîñîâ Àíäðåé, Ãóñåâ Ñòàíèñëàâ
-17
04:59
+1
01:01
+1
01:33
2 03:14:17
46 Tomsk PU 10
Õàííàíîâ Àëüáåðò, Ùèãîëåâ Êîíñòàíòèí, Êåñåëüìàí Ìèõàèë
+1
00:20
-7
02:53
-4
04:37
+3
02:21
-3
04:42
2 04:02:01
47 Omsk SU 6: OmSU6
Ñìèðíîâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà, Ãîëîâàíîâ Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷, Ãðèäèíà Àëåêñàíäðà Èãîðåâíà
+1
01:10
-3
03:43
+2
02:35
2 04:45:51
48 Novosibirsk SPedU 3
Ðîçîâ Êîíñòàíòèí Âëàäèìèðîâè÷, Òàðàñêèí Íèêèòà Íèêîëàåâè÷, Ñåìåíîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
+
03:29
-2
00:44
+1
02:48
2 06:37:49
49 Tomsk PU 8
Èñàåâ Åâãåíèé, Ñóíöîâ Êèðèëë, Ãàéäóê Èâàí
+3
04:41
-1
04:08
+1
01:48
-4
04:22
2 07:49:30
50 Tomsk PU 9
Êîëûâàíîâ Âàäèì, Åãîðîâ Ïàâåë, Èâ÷åíêî Àëåêñàíäð
+3
02:46
-2
04:34
-2
01:23
1 03:46:27
51 Omsk SU 4: OmSU4
Êðàñîâ Èëüÿ Èãîðåâè÷, Ïîëÿêîâ Äàíèèë Þðüåâè÷, Ìàêñóòîâ Ìàêñèì Àëüáåðòîâè÷
+3
04:29
-2
03:15
-1
02:29
1 04:29:00
52 Siberian SUTI 6
Äâîðíèêîâ Àëåêñàíäð, Ìàíàêîâ Ïàâåë, Íèêóëèí Àëåêñåé
-3
04:45
-4
04:35
+1
04:31
-1
03:59
1 04:51:05
53-56 Altai SU 1
Kraev Roman, Genkin Egor, Terehov Aleksandr
-2
01:37
-1
03:59
-3
03:28
0 00:00:00
53-56 Novosibirsk SPedU 1
Ãóñåâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, Ãðà÷åâà Èðèíà Åâãåíüåâíà, Ïûøêèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
-2
02:58
-1
02:51
0 00:00:00
53-56 Novosibirsk SPedU 2
Àíòèïîâ Àíòîí Ñåðãååâè÷, Ñåìüÿíîâ Âëàäèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷, Êîçåíêî Âàëåðèé Àëåêñååâè÷
0 00:00:00
53-56 Omsk SU 5: OmSU5
Øåïòàëèíà Àííà , Øîñòàê Åëèçàâåòà, Ãðîãîëåâ Íèêèòà
-2
02:38
0 00:00:00