Èòîãîâûå ðåçóëüòàòû îëèìïèàäû ACM ICPC 2012 (West Siberian Subregional Contest)
¹ Ó÷àñòíèê 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ðåøåíî çàäà÷ Âðåìÿ
1 Altai STU 1
Åñèïåíêî Ñåðãåé Ïàâëîâè÷, Ñèëèí Äìèòðèé Èãîðåâè÷, Óâàðîâ Äìèòðèé Àíäðååâè÷
+3
01:46
+
00:07
+
02:17
+7
03:10
+
04:22
+1
04:26
+2
01:27
+
02:21
+1
01:41
+4
03:15
+2
00:25
11 32:03:32
2 Tomsk PU: SU USUR (âíå êîíêóðñà)
Õàóñòîâ Ïàâåë, Áîéêî Àëåêñåé, Ïàê Àëåêñàíäð
+
04:46
+2
03:22
+1
01:52
+3
03:32
+2
01:45
+2
04:50
+
00:58
+1
01:30
+2
04:01
+2
00:27
10 32:08:52
3 Novosibirsk SU 0 (âíå êîíêóðñà)
Çàéöåâ Âàäèì, Êóçüêîêîâ Âëàäèñëàâ
+1
02:28
+
02:03
+2
00:41
+3
04:03
+
04:51
+
01:42
+
01:13
+
00:56
+
00:21
9 20:22:22
4 Novosibirsk SU 1
Ùåðáèíà Ñâÿòîñëàâ, Áåëîøàïêî Ãåîðãèé, Ñòåíåíêî Àëåêñàíäð
+
02:51
-5
04:59
+
02:18
+4
00:55
+1
03:41
+
04:20
+2
01:18
+
02:03
+2
02:26
+
00:12
9 23:09:46
5 Novosibirsk SU 3
Àíäðååíêî Ñåðãåé, Êèðååâ Èâàí, Ñåð¸äêèí Àëåêñàíäð
+2
04:08
+3
00:49
-3
04:58
+1
03:24
+1
01:44
+
00:32
5 12:59:06
6 Siberian SUTI 0: oldschool (âíå êîíêóðñà)
Ðóáàí Àíàòîëèé, Ðàêèòñêèé Àíòîí, Èãíàòîâè÷ Åêàòåðèíà
+1
04:57
+2
03:48
+7
02:32
+1
00:56
+
00:10
5 16:05:51
7 Altai SU 1: Altai SU 1
Àíèñèìîâ Äàíèèë, Áðóëåâà Èðèíà, Äîðîôååâà Àëèíà
+1
01:53
+1
03:45
+
03:17
+
00:31
4 10:07:44
8 Omsk SU 3: OmSU3
×åøêîâ Ìèõàèë, Æèäèê Ìèõàèë, Êîâàëåâ Âàñèëèé
+3
02:23
+2
04:48
+
01:13
+
00:34
4 10:39:02
9 Tomsk PU: teen_sux
Ò¸ Äìèòðèé, Ñàââèíîâ Äìèòðèé, Ñàííèêîâ Ìàêñèì
-2
04:59
+4
01:52
+2
03:49
+8
04:17
+
00:17
4 14:56:31
10 Altai STU 2
Ãîëîâèí Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷, Áîé÷åíêî Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà, Êàçàíöåâ Ìàêñèì Âàëåðüåâè÷
-4
04:57
+6
01:45
+3
04:27
+8
03:17
+
00:20
4 15:30:56
11 Altai STU 3
Çèí÷åíêî Äåíèñ Àëåêñàíäðîâè÷, Êîñòèí Êîíñòàíòèí Âëàäèìèðîâè÷, Íèêèòèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
+4
01:15
+11
04:52
+5
03:40
+
00:24
4 16:53:18
12 Tomsk SU of CSR 1
Äåëü Âëàäèìèð, Ñîëîâü¸â Âèêòîð, ×åðíîóñîâ Èâàí
-3
04:58
+3
01:41
-1
02:24
+
00:38
+
00:26
3 03:46:12
13 Omsk STU 1: OmSTU 1
Øàëûãèí Åâãåíèé, ×óìëÿêîâ Àëåêñàíäð, Õâîðûõ Ïàâåë
+5
04:26
-2
04:57
+3
01:18
-5
04:58
+
00:47
3 09:12:38
14 Tomsk SU 1
Æàðêîâ Äåíèñ, Öâåòêîâ Àëåêñåé, Àôàíàñüåâ Àíòîí
-3
04:46
+3
04:34
+1
03:06
+1
00:28
3 09:49:51
15 Novosibirsk STU 1
Àñòàïîâà Òàòüÿíà, Àêáåðîâ Ðîìàí, Êîñüìèíîâà Íàòàëüÿ
+7
04:55
-3
03:49
+1
02:13
+1
00:19
3 10:28:00
16 Novosibirsk SU 2
Áîáðåíîê Ñåðãåé, Èëüèí Àëåêñàíäð, Òóëóïîâ Åâãåíèé
+5
04:32
-2
03:40
-5
04:58
+8
04:52
+1
00:30
3 14:35:34
17 Novosibirsk SU 5
Ëüâîâ Àíòîí, Äüÿ÷åíêî Èãîðü, Íèêîíîâ Äìèòðèé
+4
04:39
-5
04:57
-1
02:05
+10
03:43
+3
01:15
3 15:18:59
18 Tomsk SU of CSR 2
Êóïðåé÷èê Àíòîí, Çóåâ Âëàäèìèð, Ìóõàìàäååâ Ðóñëàí
-19
04:59
-1
02:28
+3
01:34
+
00:20
2 02:55:19
19 Siberian SUTI 2: Siberian SUTI #2
Ìèõàéëîâ Íèêèòà, Ãóëûé Àëåêñàíäð, Ïîíîìàðåâ Îëåã
-7
04:52
+
02:19
-2
04:30
-16
04:48
+2
00:36
2 03:36:54
20 Novosibirsk STU 4
Áåëÿêîâ Ñòàíèñëàâ, Ñèäîðîâ Àíäðåé, Ôåäüêî Þðèé
-6
04:53
-6
04:04
-2
02:09
+3
02:03
-3
03:22
+
00:34
2 03:38:03
21 Omsk SU 1: OmSU1
Êðóòåíü Åâãåíèé, Êàðïîâ Àíòîí, Êàëü÷åâñêèé ßí
-3
04:51
-4
04:28
+
03:26
-6
03:56
+3
00:49
2 05:15:51
22 Novosibirsk SU 7
Ìàëûõ Àëåêñàíäð, Áûçîâ Àëåêñàíäð, Ìèëîâàíîâà Àðèíà
+2
03:41
-3
04:43
-4
03:54
+1
00:52
2 05:33:47
23 Siberian SUTI 1: Siberian SUTI #1
Ñîðîêèí Íèêèòà, Òóðöåâ Àíäðåé, Çàéöåâ Âëàäèñëàâ
+6
03:41
-2
00:52
-7
04:37
+
00:21
2 06:02:53
24 Ugra SU 1
Êóðàìøèí Âëàäèìèð, Êîçóá Àëåêñàíäð, Ñåìûêèí Äìèòðèé
+4
02:18
-1
02:44
-6
04:55
+4
01:48
2 06:46:47
25 Novosibirsk STU 5
Äóáîâîé Âëàäèìèð, Îáóõîâ Äìèòðèé, Çåëåíñêèé Àðñåíèé
+3
02:30
-10
04:50
+5
03:27
-8
04:59
2 08:38:31
26 Tomsk SU 3
Ìàëüêîâ Ìèõàèë, Äóáîâ Íèêèòà, Åãîðîâ Àðòåì
-11
04:55
+18
03:29
+1
00:33
2 10:22:55
27 Siberian SIU 1: First
Êóòåïîâ Àëåêñåé, Íàòàëüèí Àëåêñåé, Êðÿæåâñêèõ Êèðèëë
-12
04:45
-3
03:21
-9
04:48
+
00:23
1 00:23:34
28 Siberian SIU 2
Áåëàâåíöåâ Äìèòðèé, Ìàòðîñîâ Ñòåïàí, Êðàñíîïåðîâ Âèòàëèé
-4
03:46
-2
04:34
+
00:25
1 00:25:55
29 Novosibirsk SU 6
Þðãàíîâ Àëåêñàíäð, Ìàíÿõèí Ðîìàí, Èñà÷åíêî Âëàäèìèð
-9
04:56
-4
04:59
-1
03:15
+
00:29
1 00:29:59
30 Altai STU 5
Áàáèí Âàñèëèé Þðüåâè÷, Êðàþøêèí Ìèõàèë Ñåðãååâè÷, Ìÿãêîâ Âëàäèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷
-8
04:54
-17
04:59
+1
00:27
1 00:47:57
31 Kemerovo SU 1
Çÿáëèöêèé Ïàâåë, Ðûæêîâ Àëåêñàíäð, Ïîïîâ Ìàêñèì
-4
04:55
-1
02:10
+
00:51
1 00:51:51
32 Tomsk SU 2
Êèðþøêèíà Âàëåíòèíà, Àùåïêîâ Ïàâåë, Æàáèíà Âàñèëèñà
-3
04:38
+1
00:34
1 00:54:06
33 Kemerovo SU 2
Àçàðîâ Àëåêñàíäð, Ìàëàøèí Äìèòðèé, Ãóðñêèõ Ìàðãàðèòà
-7
04:52
-2
04:41
-4
03:43
+
00:55
1 00:55:45
34 Novosibirsk STU 7 (âíå êîíêóðñà)
Êóçíåöîâ Ãðèãîðèé, Ìàðòûíîâ Äìèòðèé, Äðåìîâ Íèêèòà
-2
04:01
-3
03:03
-6
04:02
+
00:59
1 00:59:10
35 Novosibirsk SU 4
Áåæåöêîâ Äìèòðèé, Êàðàñþê Ïàâåë, Èâàíîâ Ñåðãåé
-8
04:57
-2
04:18
+1
00:41
1 01:01:28
36 Rubtsovsk II 1
Àíäðåé Êîæåâíèêîâ, Òîðîïîâ Ìàêñèì, ×àïëûãèí Ïàâåë
-6
03:13
-1
03:59
-4
04:58
-14
04:55
+1
00:44
1 01:04:37
37 Siberian STU 3: Siberian STU 3
Ïåòðîâ Ñòàíèñëàâ, Ñàõàðîâ Àëåêñåé, Åðìàêîâà Þëèÿ
-4
04:35
-3
03:14
-3
03:12
+
01:19
1 01:19:42
38 Ugra SU 0 (âíå êîíêóðñà)
Êàðåëèí Âèòàëèé, Àðèñòîâ Íèêîëàé, Ñèíèöûí Ñåðãåé
-5
02:19
-1
03:24
-1
01:07
-4
01:49
+
01:20
1 01:20:37
39 Siberian STU 1: Siberian STU 1
Ïîïêîâ Àðòåì, Áèðþêîâ Àëåêñàíäð, Áàëàíäèí Ìèõàèë
-13
04:57
-8
04:50
-4
04:44
+1
01:03
1 01:23:12
40 Biysk TI 1
Çàõàðîâ Âëàäèìèð, Ãîðáóíîâ Ìèõàèë, Ñåðãèåíêî Ðîìàí
-10
03:31
-4
03:02
-3
04:21
-2
03:07
+2
00:54
1 01:34:14
41 Novosibirsk STU 2
Ñèäîðîâ Àëåêñåé, Ñîëîâüåâ Àëåêñàíäð, Âîäîñòîåâà Àííà
-6
04:59
-7
03:19
-4
04:34
+3
00:37
1 01:37:16
42 Novosibirsk STU 8 (âíå êîíêóðñà)
Ïàòðóøåâ Èëüÿ, Áîãîìîëîâ Äåíèñ, XXX
-2
00:55
-2
03:22
-5
03:45
+1
01:29
1 01:49:28
43 Altai STU 4 (âíå êîíêóðñà)
Çàïîëüñêèé Äìèòðèé Îëåãîâè÷, Âèëèñîâ Íèêèòà Àëåêñååâè÷, Òîêàðåâ Âàäèì Èãîðåâè÷
-6
04:58
-3
02:08
+4
01:01
1 02:21:58
44 Novosibirsk STU 3
Åëü÷óãèí Ìàêñèì, Òðèôîíîâ Êèðèëë, Ñàíäàêîâ Ìèõàèë
-4
03:46
-3
04:53
-4
02:16
+3
01:39
1 02:39:11
45 Tomsk SU of CSR 3
Øèðÿåâ Áîðèñ, Êîñîâ Äåíèñ, Îõîòíèêîâ Âèòàëèé
-1
04:51
-3
02:46
-2
03:42
+2
02:10
1 02:50:41
46 Siberian SIU 7: Dasha & Ko (âíå êîíêóðñà)
Äðîçäîâà Äàðüÿ, null, null
-4
03:40
+3
02:17
1 03:17:16
47 Siberian SIU 4
Ïåòðà÷êîâ Ñåðãåé, Ìàðòóñåâè÷ Åôèì, Òóçèêîâ Íèêèòà
-1
02:45
-1
00:27
-4
03:42
-2
04:48
+3
03:02
1 04:02:35
48 Omsk SU 2: OmSU2
Áåëîóñîâ Äìèòðèé , Óñêîâ Àëåêñàíäð, Êðèâîõàòñêèé Ñåðãåé
-4
01:35
-6
04:57
+4
02:44
1 04:04:01
49 Novosibirsk SPedU 2: Novosibirsk SPedU 2 (âíå êîíêóðñà)
Íå÷àåâ Ìèõàèë, Ìàðüåòà Àíòîí, Ïàõîòèí Àëåêñåé
-1
01:27
-8
04:02
+2
03:36
1 04:16:16
50 Novosibirsk SU 8
×åïóðêî Îëåã, Àðòåìüåâ Ðîìàí, Ïîíîìàðåâ Ñòàíèñëàâ
-5
04:58
-2
04:00
-2
04:48
+3
03:29
1 04:29:04
51 Tomsk PU: BLIC
Àíäðååâ Ñåì¸í, ×óãàåâ Ìèõàèë, Áàãëàåâà Åëåíà
-3
04:58
-3
04:55
-2
03:05
+4
03:12
1 04:32:59
52 Novosibirsk SPedU 1: Novosibirsk SPedU 1
Êîðíèëîâ Äìèòðèé, Ïëåøêîâ Èâàí, Ïàíèí Àíòîí
-4
04:52
-5
04:58
-2
03:57
+7
02:23
1 04:43:14
53 Novosibirsk SU 9
Êîíäðàòüåâ Àëåêñàíäð, Øèðîêîâ Àíòîí, Áóêøåâ Èâàí
-4
04:32
-7
04:59
+8
02:27
1 05:07:09
54 Tomsk PU: Reserve (âíå êîíêóðñà)
Ãîí÷àðîâ Èãîðü, Ïàëèé Íèêèòà, Ìåñòî âàêàíòíî
-4
03:41
-2
04:21
+1
04:54
1 05:14:23
55 Siberian STU 2: Siberian STU 2
Êóçíåöîâ Åâãåíèé, Ãîïàíåíêî Àðòåì, Ôèëèïåíêî Èâàí
-1
02:47
+3
04:23
1 05:23:19
56 Rubtsovsk II 3
Âèòàëèé Èâàíîâ, Àëëåêñàíäð Áóçìàêîâ, Äìèòðèé Áû÷êîâ
-2
04:56
-5
03:22
-8
03:42
-1
04:09
+7
03:51
1 06:11:47
57 - 63 Novosibirsk SPedU 3: Green
Òàáàíþõîâ Ñåðãåé, Çàõàðîâ Ñåìåí, Ðîçîâ Êîíñòàíòèí
-2
02:53
-3
03:42
0 00:00:00
57 - 63 Novosibirsk STU 6 (âíå êîíêóðñà)
Ðîÿê ßêîâ, Ìîë÷àíîâ Áîðèñ, Ïè÷óãèíà Àíàñòàñèÿ
-5
02:18
-1
02:15
-1
02:30
-6
04:57
0 00:00:00
57 - 63 Omsk STU 2: OmSTU 2
Ñòåïàíîâ Ïåòð, Áóõàðèöèí Åâãåíèé, Mikhail Pomytkin
-3
01:08
-10
04:14
-1
01:35
0 00:00:00
57 - 63 Rubtsovsk II 2 (âíå êîíêóðñà)
Àëåêñàíäð Ãîëîñêîêîâ, Àëåêñàíäð Ïûøêèí, Ïóñòî Ïóñòî
0 00:00:00
57 - 63 Siberian SIU 3
ßêîâëåâ Äåíèñ, Äîðîøåíêî Âàëåðèÿ, Èãóìíîâ Àíäðåé
-7
01:50
0 00:00:00
57 - 63 Siberian SIU 5: Aspirants Best Lags (âíå êîíêóðñà)
Ñû÷åâ Àëåêñàíäð, Ñèäîðåíêî Êèðèëë, Ìàðöêåâè÷ Åãîð
-6
03:48
0 00:00:00
57 - 63 Siberian SIU 6 (âíå êîíêóðñà)
Ãîí÷àðîâà Íàäåæäà, Ïàðôåíîâ Êîíñòàíòèí, Äðîçäåöêèé Êîíñòàíòèí
-4
02:27
-4
03:04
-1
01:27
-5
03:17
-4
03:48
0 00:00:00