¹ Ó÷àñòíèê 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ðåøåíî çàäà÷ Âðåìÿ
1 Áóòþãèí Äìèòðèé ÍÃÓ +1 + + +2 + + + + + 9 18:19
2 Êóçüêîêîâ Âëàäèñëàâ ÍÃÓ +5 +1 +5 + -1 + + +2 +4 8 24:20
3 Ñîðîêèí Ðîìàí ÍÃÓ +10 +1 +1 -2 +2 + +1 + +6 8 24:26
4 Âàñèëåâñêèé Êèðèëë ÍÃÓ + +1 + -2 + +1 + + 7 11:46
5 Áàõòóðèí Àëåêñàíäð ÑèáÃÓÒÈ +1 + + -5 + +1 +1 +3 7 14:29
6 Àòó÷èí Ìèõàèë ÍÃÓ +1 + +2 -4 + + + +1 7 15:16
7 Ðàêèòñêèé Àíòîí ÑèáÃÓÒÈ + +1 +3 -2 + +16 +3 + 7 22:06
8 Áàõ Âèêòîð ÑèáÃÓÒÈ +2 -6 + + +1 + + 6 11:53
9 Ðîìàí÷åíêî Ñåìåí ÍÃÓ +2 + -2 + + 4 05:24
10 Ãîëóáåâ Ìèõàèë ÍÃÓ -17 +2 + + + 4 08:23
11 Ñòåíåíêî Àëåêñàíäð ÍÃÓ -3 +1 + + +1 4 09:46
12 Äóáîâèê À. Ñ. ÍÃÒÓ -3 + + +4 + 4 10:17
13 Ðîãàòíåâ Ñåðãåé ÑèáÃÓÒÈ +5 +1 + +5 -1 4 10:48
14 Àíèñèìîâ Äìèòðèé ÍÃÒÓ +12 +1 + +2 4 11:31
15 Øòàíüêî Ïàâåë ÍÃÒÓ +5 +2 + +5 4 12:48
16 Ìåäÿíêèí Ïàâåë ÍÃÒÓ +1 +1 +1 3 07:33
17 Êðåòèíèí Íèêîëàé ÍÃÏÓ -6 +2 + +5 3 08:52
18 Øàëàðóê Èãîðü ÑèáÃÓÒÈ +7 +3 + -14 3 08:55
19 Ìèðîøíèêîâ Äìèòðèé ÑèáÃÓÒÈ +4 +1 + -12 3 09:08
20 Ïóñòîñìåõîâ Âëàäèìèð ÍÃÒÓ +5 +1 + -4 3 11:21
21 Àñÿìîëîâ Êèðèëë ÑÃÓÏÑ +4 +1 +12 3 16:22
22 Àêáåðîâ Ðîìàí ÍÃÒÓ -3 + +1 2 02:22
23 Àëüáðåõò Ñòàíèñëàâ ÑèáÃÓÒÈ + -6 + -3 2 03:22
24 Øàòðîâ Äåíèñ ÍÃÒÓ -4 -4 + + 2 03:29
25 Êîíêèí Âàëåíòèí ÍÃÒÓ -18 + +2 2 04:49
26 Êóçíåöîâ Ìèõàèë ÑèáÃÓÒÈ -2 +1 + 2 06:51
27 Êîñüìèíîâà Í.Ñ. ÍÃÒÓ +1 +2 2 07:01
28 Áîíäàðü Ìèõàèë ÑèáÃÓÒÈ -8 +1 +5 2 08:08
29 Êðàìëèõ Ê.È. ÍÃÒÓ +4 +8 2 10:42
30 ×åðêàñîâ À.Í. ÑÃÓÏÑ -3 + -2 1 00:47
31 Êóçíåöîâ Âÿ÷åñëàâ ÍÃÏÓ + -6 1 01:54
32 Àñòàïîâà Òàòüÿíà ÍÃÒÓ + -5 1 01:54
33 Áåëÿêîâ Ñòàíèñëàâ ÍÃÒÓ -2 +1 -10 1 02:22
34 Èãíàòîâè÷ Åêàòåðèíà ÑèáÃÓÒÈ + 1 02:41
35 Áàëàáàåâ Íèêèòà ÍÃÒÓ -2 -6 + -7 1 02:43
36 Ñîðîêèí Í.Â. ÍÃÀÑÓ +2 -11 1 02:58
37 Êðîòåíêî Âëàäèìèð ÍÃÒÓ -2 -1 + -7 1 03:02
38 Àãàôîíöåâ À.À. ÍÃÒÓ -2 +2 -5 1 03:22
39 Äåõàíîâ Ä.À. ÑÃÓÏÑ + 1 03:23
40 Êîðîëüêîâà Þëèÿ ÑèáÃÓÒÈ + -7 1 03:48
41 Êîðíèëîâ Äìèòðèé ÍÃÏÓ +10 1 06:39
42 Ðîìàíüêîâ Âÿ÷åñëàâ ÍÃÏÓ +15 -9 1 09:42
43 Âîëêîâ Àëåêñàíäð ÍÃÒÓ -2 -1 0 00:00
43 Êîëëåäæ 0 00:00
43 Êóçíåöîâ À.Â. ÍÃÒÓ 0 00:00
43 Øèøêèí Â.À ÍÃÒÓ 0 00:00
43 ×åðíûùåâ À.À ÍÃÒÓ 0 00:00
43 Ìàëûøêèí À.À. ÍÃÀÑÓ 0 00:00
43 Äüÿ÷êîâà Íàòàëüÿ ÑèáÃÓÒÈ 0 00:00
43 Ëþáè÷ À.Ñ. ÍÃÀÑÓ 0 00:00
43 Ùåðáèíà Ñâÿòîñëàâ ÍÃÓ 0 00:00
43 Ãàòèëîâ Ñòåïàí ÍÃÓ 0 00:00
43 Ñïèðèí Ï.À. ÑÃÓÏÑ -1 0 00:00
43 Êåìåíîâ Ô.À. ÑÃÓÏÑ -5 -3 0 00:00